Kto
image
 • imageCoach
 • imagePsychiatra
 • Psychodietetyk
 • imagePsycholog
 • Psycholog Sportowy
 • imagePsycholog dziecięcy
 • Psychoterapeuta
 • Seksuolog
 • Trener biznesu
 • imageTrener mentalny
 • Trener mindfulness
 • Wellbeing
Gdzie
image
image

Regulamin

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal internetowy www.problemzglowy.com

 

Usługodawca strony internetowej www.problemzglowy.com Michał Chyliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pro Forma Michał Chyliński z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Sikorskiego 38/40, REGON 100828977, NIP 727-26-33-645 niniejszym ustanawia regulamin świadczenia oferowanych przez niego usług poprzez portal www.problemzglowy.com o następującej treści:

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonały rejestracji konta na www.problemzglowy.com (zwanego dalej jako „portal”) korzystają z jego funkcjonalności jako osoby odwiedzające, dokonujące rejestracji na oferowane usługi i opublikowały swoją opinie (Użytkownik zwykły) lub jako podmiot profesjonalnie zajmujący się świadczeniem usług szkoleniowych, posiadający założony profil (Użytkownik profesjonalny lub Profesjonalista).

§2. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1) Usługodawca jest zobowiązany do:

a) bieżącego publikowania informacji i zmian w profilach założonych przez użytkowników profesjonalnych;

b) weryfikacji prawdziwości danych podanych w profilach założonych przez użytkowników profesjonalnych w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez innych użytkowników portalu;

c) publikowania nowych opinii i komentarzy dotyczących użytkowników profesjonalnych;

d) umożliwiania użytkownikom profesjonalnym weryfikacji opublikowanych opinii dotyczących prowadzonej przez nich działalności;

e) umożliwianie użytkownikom rejestrację na szkolenia oferowane przez użytkowników profesjonalnych;

2) Usługodawca jest uprawniony do:

a) pobierania opłat stosownie do obowiązującego cennika publikowanego na portalu;

b) usuwania kont użytkowników w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;

c) usuwania kont widmo założonych wyłącznie w celu publikowania nierzetelnych opinii i informacji;

d) zmiany treści regulaminu świadczeń usług drogą elektroniczną.

§3. Użytkownik zwykły. Rejestracja konta. Prawa i obowiązki

1) Użytkownikiem zwykłym jest osoba fizyczna, prawna i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która jest beneficjentem usług oferowanych przez użytkowników

2) Założenie konta użytkownika zwykłego następuje poprzez wypełnienie formularza interaktywnego opublikowanego na portalu wraz z podaniem niezbędnych danych i potwierdzeniem aktywacji konta poprzez link

3) Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem z usługodawca umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy użytkownik zwykły jest konsumentem jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy składając w tym przedmiocie oświadczenia na adres mailowy: biuro@problemzglowy.com

4) Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron ze skutkiem

5) Rejestracja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu i nie wymaga składania odrębnego oświadczenia w tej

6) Użytkownik zwykły jest uprawniony do:

a) publikowania prawdziwych informacji na swój temat;

b) publikowania opinii na temat profesjonalnych użytkowników w przypadku skorzystania z oferowanych przez niego usług;

c) zapisania się na szkolenie oferowane przez profesjonalnego użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza

7) Użytkownik zwykły jest zobowiązany do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;

b) zapewnienia rzetelności publikowanych przez siebie informacji;

c) poszanowania praw i dóbr osobistych pozostałych użytkowników;

d) nieudostępniania osobom trzecim swoich danych do logowania;

e) nieposiadania więcej niż jednego

§4. Użytkownik profesjonalny. Rejestracja konta. Prawa i obowiązki

1) Użytkownikiem profesjonalnym jest osoba fizyczna, prawna i jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która jest podmiotem profesjonalnie świadczącym oferowane przez siebie usługi oraz może być beneficjentem usług oferowanych przez innych użytkowników.

2) Założenie konta użytkownika profesjonalnego następuje poprzez wypełnienie formularza interaktywnego opublikowanego na portalu wraz z podaniem niezbędnych danych i potwierdzeniem aktywacji konta poprzez link aktywacyjny oraz uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym

3) Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem z usługodawca umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

4) Umowa o świadczenie usług jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia lub przez usługodawcę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu bez prawa żądania zwrotu uiszczonej przez użytkownika profesjonalnego opłaty

5) Brak terminowego uiszczenia opłaty za utrzymanie konta użytkownika profesjonalnego uprawnia usługodawcę do zablokowania lub ograniczenia dostępu do konta użytkownikowi profesjonalnemu, a także usunięcia danych dotyczących użytkowania, w tym również opinii udzielonych przez innych użytkowników.

6) Użytkownik profesjonalny jest uprawniony do:

a) publikowania prawdziwych informacji na swój temat;

b) publikowania opinii na temat profesjonalnych użytkowników w przypadku skorzystania z oferowanych przez niego usług;

c) zapisania się na szkolenie oferowane przez profesjonalnego użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza interaktywnego;

d) organizowania szkoleń    i    publikowania   informacji    na    ich    temat    wraz z umożliwieniem innym użytkownikom zapis na nie;

e) pobieranie opłat za świadczone przez siebie usługi od innych użytkowników;

f) zarządzania opiniami publikowanymi na jego temat przez innych użytkowników po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem;

g) zgłoszenia reklamacji dotyczącej nieprawdziwości lub  nierzetelności opublikowanej opinii na temat prowadzonej przez niego działalności.

7) Użytkownik profesjonalny jest zobowiązany do:

a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu;

b) zapewnienia rzetelności publikowanych przez siebie informacji;

c) poszanowania praw i dóbr osobistych pozostałych użytkowników;

d) uiszczania opłat stosownie do obowiązującego cennika;

e) nieudostępniania osobom trzecim swoich danych do logowania;

f) nieposiadania więcej niż jednego konta

§5. Publikowanie i zarządzanie opiniami na temat profesjonalnych użytkowników

1) Każdy z użytkowników portalu jest uprawniony do publikowania informacji na temat działalności profesjonalnego użytkownika jaka jest promowana za pośrednictwem portalu podpisując je swoją nazwą przy użyciu formularza interaktywnego dostępnego przy profilu użytkownika

2) Opinie, o których mowa powyżej mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczenia użytkownika, być zgodne z prawdą i mogą zostać opublikowane wyłącznie z jednego profilu użytkownika. Niedozwolone jest sztuczne publikowanie przez te same osoby wielokrotnie opinii na temat tego samego użytkownika profesjonalnego. Portal blokuje możliwość kilkukrotnego dodawania opinii na temat tego samego użytkownika

3) Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, w tym umieszczania linków do stron internetowych.

4) Treść opinii nie może naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. Zabronione jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez użytkownika profesjonalnego w portalu lub kwestionują jego kwalifikacje

5) Osoby zatrudnione lub współpracujące użytkownikiem profesjonalnym nie mogą publikować opinii na temat działalności użytkownika

6) W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Usługodawca ma prawo usunąć opublikowane uprzednio opinie. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia w użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do usługodawcy.

7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii publikowanych przez Użytkowników.

8) Usługodawca dopuszcza możliwość odpłatnego zarządzania opiniami przez Użytkowania profesjonalnego, który po uiszczeniu ustalonej w cenniku opłaty uzyskuje uprawnienia do usunięcia opinii na jego

9) Użytkownik profesjonalny w przypadku stwierdzenia nierzetelności opinii na temat prowadzonej przez niego działalności jest uprawniony do złożenia reklamacji kierując ją drogą mailową na adres biuro@problemzglowy.com. Usługodawca po rozpatrzeniu złożonej reklamacji jest uprawniony do usunięcia komentarza stanowiącego jej przedmiot. Skorzystanie lub nie z powyższego uprawnienia przez usługodawcę nie rodzi powstania żadnych roszczeń po stronie Użytkownika zgłaszającego reklamację, jak również autora

§6. Szkolenia i inne usługi oferowane przez użytkowników profesjonalnych

1) Każdy z Użytkowników profesjonalnych jest uprawniony do umożliwienia za pośrednictwem portalu wzięcia udziału innym użytkownikom w organizowanym przez siebie szkoleniu lub innej usłudze za wcześniej uiszczoną opłatą.

2) Zakazane jest organizowanie szkoleń lub świadczenie usług sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

3) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonania przez użytkownika profesjonalnego oferowanych przez niego usług.

§7. Prawa autorskie i odpowiedzialność za publikowane treści

1) Każdy z użytkowników, a w szczególności użytkownik profesjonalny jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, materiały w tym materiały zdjęciowe, oznaczenia graficzne, znaki towarowe oraz

2) Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw do publikowanych przez niego materiałów, w tym w szczególności prawa autorskie do publikowanych materiałów, a także pełnie praw do znaków

3) W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie do materiałów publikowanych przez użytkowników, Usługodawca jest uprawniony do ich usunięcia, a także do obciążania w całości kosztami poniesionymi w związku ze zgłoszonymi

4) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści.

§8. Odpowiedzialność usługodawcy

1) Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła lub skontaktowania się w tym celu z Usługodawcą.

2) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w portalu przez któregokolwiek z użytkowników.

3) Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z portalu i oferowanych przez profesjonalnych użytkowników usług i szkoleń odbywa się na wyłączne ryzyko użytkowników. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności ze strony usługodawcy.

4) Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

5) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przerw technicznych w działaniu serwisu, zaś w stosunku do użytkowników nie będących konsumentami odpowiada wyłącznie za szkody stanowiącej efekt działania z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy i ograniczona jest do szkody rzeczywistej i nie obejmuje swoim zakresem utraconych korzyści.

§9. Reklamacje

1) W przypadku zastrzeżeń do działania portalu lub działania oraz zaniechania innych użytkowników, każdy z użytkowników jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w drodze mailowej na adres biuro@problemzglowy.com

2) Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w tym terminie poinformuje o braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie.

3) Dotrzymanie powyższych terminów ma wyłącznie charakter instrukcyjny i nie rodzi żadnych uprawnień po stronie użytkowników.

§10. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pro Forma Michał Chyliński z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Sikorskiego 38/40, adres e-mail: biuro@problemglowy.com (dalej jako „ADO”).

2) Zakres danych osobowych jakie są przetwarzane:

a/ imię i nazwisko,

b/ adres zamieszkania,

c/ numer telefonu,

d/ adres e-mail

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi podwykonawcy tacy jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, i inne;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

7) Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.

§11. Postanowienia końcowe

1) Zmiany niniejszego regulaminu może dokonać w każdym czasie Usługodawca jednostronnie.

2) W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia poinformuje on każdego z użytkowników o powyższym wysyłając informacje na podany adres

3) W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu w terminie 14 dni od jego otrzymania użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego

4) Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są poddane pod rozpoznanie sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce siedziby usługodawcy.